IZOPROPANOL 100% (WYSOKIEJ CZYSTOŚCI IPA PLUS) Electro Chem – 5l

45.08 +VAT

IPA PLUS – wszechstronny i najczęściej używany środek czyszczący.

Opis

IZOPROPANOL WYSOKIEJ CZYSTOŚCI IPA PLUS 100% – 5l

Marka Electro Chem prezentuje Izopropanol najczystszej postaci min 99,99 [%m/m]

Izopropanol wysokiej czystości EC-IPA-100 zawiera alkohol izopropylowy najwyższej czystości. Neutralny chemicznie wobec większości materiałów powszechnie stosowanych w elektronice, elektrotechnice, optyce, przemyśle precyzyjnym. Nie pozostawia śladów, szybko odparowuje.

PRZEZNACZONY DO CZYSZCZENIA

RODZAJE ZAGROŻENIA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

___

IZOPROPANOL WYSOKIEJ CZYSTOŚCI IPA PLUS 100% PRZEZNACZONY JEST DO CZYSZCZENIA:

* precyzyjnych układów elektronicznych
* telefonów GSM
* urządzeń optycznych
* czytników laserowych
* głowic magnetycznych
* napędów dyskowych
* precyzyjnych obwodów drukowanych
* napędów sprzętu audio-video
* urządzeń mechaniki precyzyjnej
* rolek gumowych
* zmywanie środków smarnych
* zmywanie tuszów wodoodpornych
* zmywanie past termoprzewodzących

RODZAJE ZAGROŻENIA:

H225 wysoce łatwopalna ciecz i opary – H319 działa drażniąco na oczy – H336 może spowodować senność lub zawroty głowy – P243 przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu – P261 unikać wdychaniu par i rozpylonej cieczy – P264 dokładnie umyć dłonie po użyciu – P271 stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu – P303+P361+P353 w przypadku dostania się na skórę (lub na włosy) natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież, spłukać skórę pod strumieniem wody – P304+P340 w przypadku dostania się do dróg oddechowych, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie – P305+P351+P338 w przypadku dostania się do oczu, ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Produkt wysoce łatwopalny. Działa drażniąco na oczy. Para może powodować uczucie senności i zawroty głowy. Przed użyciem należy przeprowadzić próbę na małej ilości towaru.

___

Na życzenie każdego klienta dodajemy do produktu : Izopropanol wysokiej czystości IPA Plus 100% – CERTIFICATE OF ANALYSIS ( Świadectwo Jakości ), które potwierdza między innymi zawartość izopropanolu.
Badania wykonywane w akredytowanych laboratoriach, akredytacja PCA.
Weryfikacja warunków produkcji.
Produkt zgodny z DIN 53245

Wielkość: 5l

 

Dodatkowe informacje

Waga 6 kg
Wymiary 20 × 30 × 30 cm

Możesz lubić także…