IZOPROPANOL IPA 99% Electro Chem – 5L + IZOPROPANOL 100% Electro Chem -1L

43.50 +VAT

Zestaw: IPA – Alkohol Izopropylowy Electro Chem 99%- 5l oraz 100%-1l
Izopropanol to wszechstronny i najczęściej używany środek czyszczący.

Opis

IZOPROPANOL IPA 99% Electro Chem – 5L + IZOPROPANOL 100% Electro Chem -1L

 

Izopropanol EC-IPA-99 -5l oraz Izopropanol EC-IPA-100 -1l zawiera alkohol izopropylowy najwyższej czystości. Neutralny chemicznie wobec większości materiałów powszechnie stosowanych w elektronice, elektrotechnice, optyce, przemyśle precyzyjnym. Nie pozostawia śladów, szybko odparowuje.

  1. PRZEZNACZONY DO CZYSZCZENIA
  2. RODZAJE ZAGROŻENIA
  3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

___

PRZEZNACZONY DO CZYSZCZENIA:

*precyzyjnych układów elektronicznych
*telefonów GSM
*urządzeń optycznych
*czytników laserowych
*głowic magnetycznych
*napędów dyskowych
*precyzyjnych obwodów drukowanych
*napędów sprzętu audio-video
*urządzeń mechaniki precyzyjnej
*rolek gumowych
*zmywanie środków smarnych
*zmywanie tuszów wodoodpornych
*zmywanie past termoprzewodzących

RODZAJE ZAGROŻENIA:

H225 wysoce łatwopalna ciecz i opary – H319 działa drażniąco na oczy – H336 może spowodować senność lub zawroty głowy – P243 przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu – P261 unikać wdychaniu par i rozpylonej cieczy – P264 dokładnie umyć dłonie po użyciu – P271 stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu – P303+P361+P353 w przypadku dostania się na skórę (lub na włosy) natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież, spłukać skórę pod strumieniem wody – P304+P340 w przypadku dostania się do dróg oddechowych, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie – P305+P351+P338 w przypadku dostania się do oczu, ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Produkt wysoce łatwopalny. Działa drażniąco na oczy. Para może powodować uczucie senności i zawroty głowy. Przed użyciem należy przeprowadzić próbę na małej ilości towaru.

___

Na życzenie każdego klienta dodajemy do każdego zamówionego produktu – CERTIFICATE OF ANALYSIS ( Świadectwo Jakości ), które potwierdza między innymi zawartość izopropanolu.Badania wykonywane w akredytowanych laboratoriach, akredytacja PCA.
Produkt zgodny z DIN 53245

 

Wielkość: Izopropanol EC-IPA-99 – 5l

Wielkość: Izopropanol EC-IPA-100 – 1l

___

Na życzenie każdego klienta dodajemy do każdego zamówionego produktu – CERTIFICATE OF ANALYSIS ( Świadectwo Jakości ), które potwierdza między innymi zawartość izopropanolu.
Badania wykonywane w akredytowanych laboratoriach, akredytacja PCA.
Weryfikacja warunków produkcji.
Produkt zgodny z DIN 53245

 

Dodatkowe informacje

Waga 10 kg
Wymiary 20 × 30 × 30 cm

Możesz lubić także…