IZOPROPANOL 99% (ALKOHOL IZOPROPYLOWY, IPA) Electro Chem – 5l

34.55 +VAT

IPA – Alkohol Izopropylowy wszechstronny i najczęściej używany środek czyszczący.

Opis

IZOPROPANOL – ALKOHOL IZOPROPYLOWY – 99% – 5l

Izopropanol EC-IPA-99 zawiera alkohol izopropylowy najwyższej czystości. Neutralny chemicznie wobec większości materiałów powszechnie stosowanych w elektronice, elektrotechnice, optyce, przemyśle precyzyjnym. Nie pozostawia śladów, szybko odparowuje.

  1. ZASTOSOWANIE:
  2. RODZAJE ZAGROŻENIA:
  3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

*odtłuszczanie oraz usuwania zanieczyszczeń z włókien światłowodowych przed założeniem złączy lub ich spawaniem
*czyszczenie czoła ferruli po polerowaniu
*regeneracja kartridży do drukarek laserowych oraz atramentowych
*pielęgnacja czytników optycznych, mechanizmów i głowic audio / video
*czyszczenie tkanin bawełnianych i elementów wykonanych z drewna
*zapobieganie powstawania korków lodowych w przewodach paliwowych
*usuwanie środków smarnych i tłuszczy wodoodpornych, w przemyśle drukarskim
*czyszczenie okularów i szkieł powiększających
*czyszczenie monitorów i ekranów LED, LCD
*jako środek dezynfekujący i odkażający
*czyszczenie tkanin bawełnianych i elementów wykonanych z drewna
*czyszczenie atomizerów w e-papierosach

RODZAJE ZAGROŻENIA:

H225 wysoce łatwopalna ciecz i opary – H319 działa drażniąco na oczy – H336 może spowodować senność lub zawroty głowy – P243 przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu – P261 unikać wdychaniu par i rozpylonej cieczy – P264 dokładnie umyć dłonie po użyciu – P271 stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu – P303+P361+P353 w przypadku dostania się na skórę (lub na włosy) natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież, spłukać skórę pod strumieniem wody – P304+P340 w przypadku dostania się do dróg oddechowych, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie – P305+P351+P338 w przypadku dostania się do oczu, ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Produkt wysoce łatwopalny. Działa drażniąco na oczy. Para może powodować uczucie senności i zawroty głowy. Przed użyciem należy przeprowadzić próbę na małej ilości towaru.

___

Na życzenie każdego klienta dodajemy do każdego zamówionego produktu – CERTIFICATE OF ANALYSIS ( Świadectwo Jakości ), które potwierdza między innymi zawartość alkoholu izopropylowego.
Badania wykonywane w akredytowanych laboratoriach, akredytacja PCA.
Weryfikacja warunków produkcji.
Produkt zgodny z DIN 53245

Wielkość: 5L

Dodatkowe informacje

Waga 6 kg
Wymiary 20 × 30 × 30 cm

Możesz lubić także…